نرم افزارهای ما

سامانه دبیرخانه

سامانه دبیرخانه

سازمانی

سامانه دبیرخانه تحت وب پرتونت

 

 

 

سیستم دبیرخانه پرتونت، به منظور مکانیزه نمودن مکاتبات در واحدهای مختلف شرکت راه اندازی شده است و مراحل مختلف گردش نامه از جمله نامههای ارسالی و دریافتی، کار با کارتابل را انجام میدهد. هدف از پیاده سازی این سیستم، یکپارچه سازی عملیات گردش نامه در شرکت، حذف کاغذ، امکان کنترل گردش نامه و بررسی موقعیت نامه در هر زمان، امکان پیگیری نامههای ارجاع داده شده و یافتن دلیلی که موجب توقف احتمالی نامه شده است، بایگانی الکترونیکی، بهره گیری از امضاء دیجیتالی، کارتابل الکترونیکی میباشد.

 

 

برای دیدن جزییات سامانه دبیرخانه کلیک کنید


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search